Pomoc żywnościowa UE

Pomoc żywnościowa UEW sobotę z magazynu przy plebani, od godz. 8.00 do 10.00 odbieramy paczki żywnościowe .Zapraszam


POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Parafia Rzymskokatolicka Pod Wezwaniem N.M.P w Czermnie z terenu województwa
świętokrzyskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w
Ostrowcu Świętokrzyskim realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie
styczeń 2022 – październik 2022.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła
śliwkowe);
 skrobiowe (makaron jajeczny),
 mleczne (mleko UHT),
 mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 cukier (cukier biały),
 tłuszcze (olej rzepakowy).
Pomoc żywnościowa trafiła do 142 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu
województwa świętokrzyskiego
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 3,00614 ton żywności;
o 426 paczek żywnościowych;

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie gru-dzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z or-ganizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z in-nych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej po-trzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej po-trzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021 – czerwiec 2022
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Ostrowcu Swiętokrzyskim [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL Parafia Rzymskokatolicka w Czermnie] na terenie województwa ,świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (po-siłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w naj-trudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy spo-łecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Dodał: ks. Jerzy RozmysłowskiData dodania strony: 2020-11-17 10:13

^^Do góry