Parafialna Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada Ekonomiczna

19 marca 2017 roku na mocy Kodeksu Prawa kanonicznego ,kan. 537 powołałem Parafialną Radą Ekonomiczną na okres 3 lat.
Skład Rady:
Auguścik Alina
Bernacki Stanisław
Chojnacki Tadeusz
Domański Albin
Domański Stanisław
Hajduk Sławomir
Konieczna Krystyna
Michalska Grażyna
Pawlik Grażyna
Pawlik Robert
Wilkowski Grzegorz
STATUT
RADY PARAFIALNEJ
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja w Czermnie
Opracowany na podstawie wytycznych Ordynariusza Diecezji Radomskiej
I. Charakter parafialnej rady do spraw ekonomicznych
1. Powołanie Rady parafialnej do spraw ekonomicznych (zwanej dalej radą parafialną)przewiduje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 537.
2. Rada parafialna jest kolegialnym organem doradczym proboszcza.
3. Rada parafialna działa według niniejszego statutu, który też określa sposób jej powołania i kompetencje.
4. Członkowie rady parafialnej wykonują swe funkcje dla dobra Kościoła i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
5. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego i państwowego tylko proboszcz może występować w imieniu parafii w załatwianiu wszystkich czynności prawnych.
6. Rada parafialna nie zastępuje ani nie wyręcza proboszcza w obowiązkach zarządzania majątkiem parafialnym.
7. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii, i tylko on podejmuje wiążące decyzje. Powinien jednak roztropnie brać pod uwagę głos rady.
8. W sprawach dotyczących zbywania majątku parafialnego proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii rady parafialnej.
9. Rada parafialna nie ma kompetencji wobec majątku prywatnego duchownych. Nie może też ingerować w sprawy finansowe związane z utrzymaniem duchownych pracujących w parafii (stypendia mszalne, iura stolae, ofiary kolędowe, kolekty powinowate itp.), zgodnie z prawem ogólnym i partykularnym.
II. Zadania rady parafialnej ekonomicznej
Rada parafialna :
1. wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (dobra materialne nieruchome jak i ruchome, fundacje itp.).
2. pomaga w realizacji inwestycji i remontów obiektów parafialnych
3. troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.
IV. Skład rady parafialnej.
1. Do rady parafialnej powinni należeć katolicy świeccy \"odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością\" (kan. 228 § 2), zaangażowani w życie parafii.
2. Nie mogą być jej członkami osoby obłożone karami kościelnymi, względnie w powszechnym odczuciu parafian niegodne do pełnienia tej funkcji. Członkami nie mogą być też radni samorządu gminnego ze względu na możliwy konflikt interesów.
3. W poszczególnych przypadkach można zaprosić na spotkania rady ekonomicznej ekspertów - doradców jako osoby kompetentne, zwłaszcza w wypadkach ważniejszych decyzji.
4. Przewodniczącym rady parafialnej jest proboszcz jako zarządca parafii i jej prawny reprezentant.
V. Powoływanie parafialnej rady ekonomicznej.
1. Parafialna rada ma zadania doradczo-konsultacyjne, dlatego nie jest organem wybieralnym przez parafian.
2. Członków rady powołuje proboszcz. Powinien on rozeznać, czy przewidziane osoby spełniają wymagane warunki.
3. Proboszcz pisemnie powiadamia Kurię Diecezjalną o powołaniu rady parafialnej i podaje jej skład.
4. Należy dopuścić możliwość doboru nowych członków rady ekonomicznej nawet w czasie trwania kadencji.
VI. Kadencja rady ekonomicznej.
1. Członkowie rady parafialnej powołani są na okres 3 lat. Mogą być powołani na kolejne kadencje. Wskazane jest stosować wtedy zasadę przynajmniej częściowej zmiany składu rady ekonomicznej.
2. W przypadku wakansu urzędu proboszcza a także zmiany na stanowisku proboszcza parafialna rada ekonomiczna ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz może na nowo powołać parafialną radę.
3. Administrator parafii nie powołuje parafialnej rady ekonomicznej.
4. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady, poszczególny jej członek może być zwolniony przed upływem kadencji.
5. Parafialna rada może ulec rozwiązaniu w czasie trwania kadencji, gdy nie wypełnia właściwych jej zadań albo przekracza swoje kompetencje.
VII. Zebrania parafialnej rady ekonomicznej.
1. Rada parafialna powinna odbywać swoje zebrania przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zebranie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub z inicjatywy przynajmniej dwóch członków rady.
3. Tematyka obrad jest ustalana przez proboszcza lub przez członków rady.
4. Członkowie rady zobowiązani są do zachowania dyskrecji.
5. Z każdego posiedzenia rady wybrany sekretarz spisuje protokół, który winien być na kolejnym spotkaniu rady odczytany i zaaprobowany. Należy wówczas omówić niezrealizowane postanowienia.
6. Według uznania proboszcza można podawać w ogłoszeniach parafialnych informacje o sprawach omawianych przez radę.
7. Na koniec roku proboszcz lub przedstawiciel rady składa przed parafianami sprawozdanie z jej działalności.
VIII. Organy Rady Parafialnej

Sekretariat Rady:
a/ w jego skład wchodzi: proboszcz i trzech członków.
b/ pomaga proboszczowi w przygotowaniu zebrania Rady
parafialnej i służy radą w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
c/ bierze udział w negocjacjach i podpisywaniu umów z
wykonawcami ważnych prac i dzieł parafialnych, chyba, że Rada
parafialna deleguje jeszcze innych członków w danych sprawach.

IX. Formacja członków rady ekonomicznej.
Członkowie rady ekonomicznej pełnią odpowiedzialną rolę w życiu parafii. Ważna jest ich postawa religijna. Pomocą w kształtowaniu ich osobowości mogą być rekolekcje zamknięte, dni skupienia, spotkania formacyjne.

Dodał: Paweł PawlikData dodania strony: 2017-04-07 18:56

^^Do góry