Ogłoszenia parafialne

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”
List pasterski na I Niedzielę Adwentu

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem Panem. Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego czasownika „advenio – przychodzę, przybywam”. Tym, który przychodzi jest Zbawiciel świata – Jezus Chrystus. To ważny etap przygotowania na to spotkanie przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego uczestniczymy w rekolekcjach i przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. Naszymi przewodnikami w czasie adwentu są: Najświętsza Maryja Panna, prorok Izajasz oraz św. Jan Chrzciciel. Pięknym znakiem podkreślającym rolę Matki Bożej w historii oczekiwania na przyjście Zbawiciela na ziemię – są „roraty”. Roraty to Msze Święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane w zasadzie wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper - Spuśćcie rosę, niebiosa. W czasie Rorat widzimy przy ołtarzu dodatkową świecę ozdobną, „roratkę”, która symbolizuje obecność Maryi.
Boże słowo, które dzisiaj rozważamy doskonale syntetyzują słowa psalmu responsoryjnego, który wyśpiewaliśmy po I Czytaniu: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”.
Prorok Izajasz, urodzony w 765 roku przed Chrystusem, wyraża w I Czytaniu dzisiejszej liturgii tęsknotę świata za Odkupicielem. „Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, … Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne” (Iz 63,16). Św. Paweł w II Czytaniu zachęca nas do troski o stan moralny naszych sumień: „Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1Kor 1,7-8). Poważne potraktowanie prawdy o mającym nadejść Zbawicielu wymaga stałej troski i czuwania. Do tego zachęca nas Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie … Czuwajcie” (Mk 13,33.37).

Jezus Chrystus przychodzi do człowieka w różny sposób. Przychodzi do nas w liturgii, która uobecnia zbawcze dzieło Chrystusa. Jezus Chrystus przychodzi do nas wówczas, gdy z wiarą uczestniczymy we Mszy Świętej. Jesteśmy wówczas rzeczywiście „zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Spełniają się także słowa Chrystusa wypowiedziane po cudownym rozmnożeniu chleba: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32).
Program duszpasterski roku liturgicznego 2020/2021, który rozpoczynamy I Niedzielą Adwentu, jest skoncentrowany właśnie wokół tematu: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32).

Jezus Chrystus daje nam nowe znaki, które ułatwiają przyjęcie prawdy o Jego obecności w Najświętszym Sakramencie: W Sokółce, w dniu 12 października 2008 roku, księdzu udzielającemu Komunii św. wypadł z puszki Komunikant. Ksiądz podniósł Go i umieścił w specjalnym naczynku przy tabernakulum. Dnia 19 października 2008 roku na zanurzonym Komunikancie zauważono plamę przypominająca krew. Dnia 7 stycznia 2009 roku z Komunikantu pobrano próbkę, która następnie została niezależnie zbadana przez dwóch profesorów specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne orzeczenie, które brzmi: "przysłany do oceny materiał (...) w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina".
Podobne wydarzenie miało miejsce w Legnicy. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii komisja kościelna zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje. W orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki”.
Jezus Chrystus przychodzi do nas. Pomaga nam uwierzyć w swoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Czeka także na nasze przyjście do Niego. Każdy udział we Mszy Świętej jest naszą odpowiedzią na zaproszenia Chrystusa, który mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy” (Mt 11,18). Zasadniczym celem programu duszpasterskiego w roku 2020/2021 jest pogłębienie rozumienia i znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. Ważnym zadaniem będzie odkrywanie znaczenia symboliki celebracji eucharystycznych, aby głębiej przeżywać obecność Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego tak, aby udział we Mszy Świętej był świadomy, pobożny i czynny.

W roku duszpasterskim 2020/2021 będziemy ponadto kontynuowali w naszej Diecezji Rok Rodziny. "Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości” - mówił Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze (Jasna Góra, 5 czerwca 1979 roku, Apel Jasnogórski).

Panu Bogu dziękujemy za wszystkie rodziny. Dziękujemy za wierne Panu Bogu oraz sobie nawzajem małżeństwa. Dziękujemy Panu Bogu za rodziny i małżeństwa podejmujące trud pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Dziękujemy za rodziców, którzy pamiętają o przyjętym zobowiązaniu podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa. Padło wówczas pytanie: „Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy”? Twierdząca odpowiedź „chcemy” była przyjęciem zobowiązania za życie każdego dziecka oraz za kształt tego życia nadany przez chrześcijańskie wychowanie. Jest to zobowiązanie do wprowadzania dziecka w życie modlitwy i umożliwienia systematycznego udziału w niedzielnej Mszy Świętej. Jest to także zobowiązanie do troski o wiedzę religijną dzieci i młodzieży.
Z niepokojem jednak patrzymy na szybko rozpadające się związki małżeńskie, na istniejące związki niesakramentalne oraz na brak prawdziwie chrześcijańskiego wychowania dzieci w wielu rodzinach. Potrzebna jest pogłębiona refleksja na temat rodziny chrześcijańskiej, Sakramentu Małżeństwa oraz odpowiedzialności za religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Konieczna jest wielka troska rodziców o uczestnictwo młodego człowieka w niedzielnej Mszy Świętej oraz dobry udział w katechezie szkolnej. Jest zatem konieczna gorąca modlitwa samych rodzin oraz nasza wspólna modlitwa w intencji rodzin.
Kochane Dzieci, Droga Młodzieży!
Ewangelia w piękny sposób opisuje spotkanie Pana Jezusa z młodzieńcem: „Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). To ewangeliczne wydarzenie przypomina nam o tym, że Chrystus patrzy z miłością na każdego młodego człowieka. Chrystus pragnie nawiązać dialog z każdym z Was. Zaprasza i czeka na odpowiedź. Właściwą odpowiedzią na miłość - jest tylko miłość. A zatem prawdziwą odpowiedzią człowieka na objawienie się Boga-Miłości jest wiara, która ma kształt miłości. „Wierzyć – kochać. To jedno. Gdy się to zrozumie – dziwne wydają się wszelkie „wątpliwości” wiary. Kto kocha, nie ma wątpliwości” – mówi nasza poetka Anna Kamieńska (Anna Kamieńska, Notatnik 1965 – 1972, Poznań 1982, s. 139).

Wszyscy wiemy dobrze, że młody człowiek naprawdę ceni tylko to, w co się zaangażuje. Przepiękny przykład zaangażowania w sprawy wiary pokazał Wasz rówieśnik Carlo Acutis. Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 w Londynie. Gdy rodzina powróciła do Mediolanu, Carlo w wieku 12 lat, rozpoczął praktykę codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej oraz częstej spowiedzi świętej. Carlo Acutis był doskonałym informatykiem. Tworzył strony internetowe poświęcone sprawom wiary, a szczególnie cudom eucharystycznym. Nad komputery cenił sobie jednak bardziej żywą wiarę – różaniec i pomoc innym były całym jego życiem. „Być zawsze blisko Chrystusa – to jest mój plan na życie”. Jego mama przyznała, że to syn przyprowadził całą rodzinę do Kościoła i sprawił, że odkryli moc Eucharystii, która dla Carla była „autostradą do nieba”. Carlo zmarł w dniu 12 października 2006 roku ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół. Miał wówczas 15 lat. Został pochowany w Asyżu. W dniu 10 października bieżącego roku został ogłoszony błogosławionym.

Zapraszam Was, Kochane Dzieci i Droga Młodzieży, do takiego wyboru Chrystusa i Jego Ewangelii aby móc powiedzieć tak, jak Święty Piotr: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). O tej miłości powiemy Chrystusowi naszą codzienną modlitwą, udziałem w niedzielnej Mszy Świętej, troską o lepsze poznanie Chrystusa oraz postępowaniem zgodnym z Ewangelią. Zapraszam Was ponadto, Drogie Dzieci i Droga Młodzieży do nawiedzania świątyni parafialnej wspólnie z Waszymi rodzicami.

Wszystkim Wam, Drodzy Bracia i Siostry, na czas pogłębionego przeżywania adwentu – z serca błogosławię.
Biskup radomski +Henryk Tomasik

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-28 10:21
zdjecie

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29 listopada 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej. Ono przenosi się na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.
2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Każdego dnia zachęcam do uczestniczenia we Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami.
3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem.
4. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca W piątek sakramentalne odwiedziny chorych od godz. 9.00. Spowiedź od 16.30 miesiąca.
5. W przyszłą niedzielę obchodzimy odpust św. Mikołaja bp. Będzie to także dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie i pomocy materialnej dla niego. Ofiary na ten cel będą zbierane do puszki przed kościołem.
6. Dziękuję za ofiary :a/ Koscielna-250,b/ Osnowa-220, c/Czermno Kolonia- 320,d/Gustawów-170, e/ Wąsosz-100
7. Od nowego roku ofiara na intencję mszalną będzie wynosiła 70 zł , z tego 10 zł zostanie przeznaczone na ubezpieczenie pracowników parafialnych. Kto złożył już ofiarę nie musi dopłacać
8. W Gościu niedzielnym polecam: a/ początek cyklu adwentowego "Objawiło się życie", b/ kalendarz na nowy rok
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
10. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;
– w czwartek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
– w piątek 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-27 11:54
zdjecie

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
2. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy Adwent – okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
3. Dziękuję za ofiary na wykonane prace na cmentarzu: a/ Kościelna- 750, b/Onowa,720, c/ Czermno Kolonia 300,d/Wąsosz- 420,e/Smyków-270, f/Stanisławów -100.
4. Proszę o dostarczenie pobranych z gminy skierowań na żywność do kancelarii parafialnej.
5. W Gościu niedzielnym polecam; a/czy na sądzie ostatecznym trzeba się będzie ze wszystkiego wytłumaczyć?
6. W Małym gościu - płyta z piosenkami Magdy Anioł oraz o ludziach, dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.
• Solenizantom i jubilatom życzę obfitości łask Bożych. Prośmy Miłosiernego Pana o oddalenie od nas zarazy , o nawrócenia grzeszników i za dusze czyśćcowe.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-21 12:05
zdjecie

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
2. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy Adwent – okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
3. Dziękuję za ofiary na wykonane prace na cmentarzu: a/ Kościelna- 750, b/Onowa,720, c/ Czermno Kolonia 300,d/Wąsosz- 420,e/Smyków-270, f/Stanisławów -100.
4. Proszę o dostarczenie pobranych z gminy skierowań na żywność do kancelarii parafialnej.
5. W Gościu niedzielnym polecam; a/czy na sądzie ostatecznym trzeba się będzie ze wszystkiego wytłumaczyć?
6. W Małym gościu - płyta z piosenkami Magdy Anioł oraz o ludziach, dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.
• Solenizantom i jubilatom życzę obfitości łask Bożych. Prośmy Miłosiernego Pana o oddalenie od nas zarazy , o nawrócenia grzeszników i za dusze czyśćcowe.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-21 12:05

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020
KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Ez 34,11-1215-17 Chrystus zna swoje owce
1 Kor 15,20-26.28 Królestwo Boże
Mt 25,31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości


W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – liturgia Słowa przywołuje obraz Sądu Ostatecznego. Będzie on podobny do przeglądu stada dokonanego przez pasterza. W czytaniu z Księgi proroka Ezechiela Pan Bóg mówi, że On sam będzie się troszczył o każdą owcę. Zaradzi jej potrzebom i ją osądzi. We fragmencie o sądzie z Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus przyjdzie jak Pasterz i Król i oddzieli owce jako bardziej wartościowe, od mniej wartościowych kozłów. Kryterium tego osądu będą uczynki miłości wobec potrzebujących.
Wysłuchajmy dziś słowa Bożego z pragnieniem służenia Chrystusowi tak, jak do nas przychodzi, zwłaszcza w potrzebujących wsparcia.
Niech słowo Boże poruszy nasze serce.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-21 11:11
zdjecie

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 listopada 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym.
2. W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.
3. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.
4. Dziękuję za ofiary na pomoc prześladowanym chrześcijanom – 170 zł.
5. Ofiary na prace na cmentarzu: a/ Kościelna , Cmentarna , Pikulska-1150,b/Osnowa-750,c/CzermnoKolonia-900,d/Smyków-200,e/Stanisławów-200,f/Szreniawa- 150, g/Pikule-100, h/Wąsosz -50.
6. W Gościu niedzielnym polecam: a/Młodzi na ulicach nie dotknęli tajemnicy Kościoła. Co można zrobić, żeby z Dobrą Nowiną dotrzeć do młodzieży?b/o tym że osoby niepełnosprawne czują się dyskryminowane i poniżane przez protestujących przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
7. Solenizantom i jubilatom życzę zdrowia duszy i ciała. Co do miejsca kościele na niedzielną mszę św . jest go dosyć.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.
• 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.
• 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-14 20:04
zdjecie

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 listopada 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.
2. W poniedziałek świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata.
3. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. O godz. 11. Msza św. i intencji Ojczyzny. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.
4. Jeszcze można skorzystać z pomocy żywnościowej, proszę dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po skierowania.
5. Dziękuję za ofiary : 1600 zł i u p. Kołodyńskiej 100 zł.
6. Szczególnie przez cały listopad pamiętajmy o modlitwie za zmarłych , za dusz czyśćcowe.
7. W Gościu niedzielnym polecam: chaos informacyjny, emocje i zbiorowa histeria utrudniają merytoryczną dyskusję w sprawie aborcji eugenicznej. Co dokładnie oznacza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego?

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
• 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim.
• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
• 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-07 19:42

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 listopada 2020
KOMENTARZ DO CZYTAŃ

Mdr 6,12-16 Mądrość znają ci, którzy jej szukają
1 Tes 4,13-18 (1 Tes 4,13-14) Powszechne zmartwychwstanie
Mt 25,1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach


Mądrość jest cechą poszukiwaną i docenianą przez wszystkie pokolenia ludzi. O niej mówi dziś liturgia Słowa. Mądrość według Księgi Mądrości ma cechy osoby i sama szuka ludzi, którzy Jej pragną. Przypowieść o dziesięciu pannach – druhnach weselnych, które czekały na pana młodego, uświadamia konieczność czuwania i bycia przygotowanym na to, co ma się wydarzyć. Panny musiały mieć duży zapas oliwy, by im wystarczyło na uroczystości. Roztropne – były na to przygotowane, a nieroztropnym od razu jej zabrakło.
Niech nasze dzisiejsze zasłuchanie w słowo Boże pobudzi w nas trwałe pragnienie Bożej mądrości. Niech przygotuje nas na spotkanie z Panem Bogiem.

zródło :hlondianum.pl

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-07 19:12

Na cmentarzu parafialnym została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.
http://mogily.pl/czermno

Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Z zebranych informacji powstanie galeria Zasłużonych, gdzie został umieszczony krótki lub dłuższy opis ich życia lub osiągnięć. Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-01 06:35
zdjecie

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Niestety z powodu pandemii nie będziemy mogli pomodlić się przy grobach naszych bliskich. Naszą modlitwę skierujemy do Boga w kościele. Po mszy św. o godz. 10.00 nabożeństwo za zmarłych.
2. Zmiany w możliwości uzyskania odpustu:
- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
- Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
3. Wypominki jednorazowe za zmarłych przez wszystkie niedziele listopada.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 poświęcenie nowych nagrobków na cmentarzu.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek odwiedziny sakramentalne chorych od godz.9.00.Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi od godz.16.30.
6. Dziękuję za ofiary na prace na cmentarzu : 1070 zł , Róża Różańcowa Jadwiga Żak dla misjonarzy 350 zł.
7. W Gościu niedzielnym polecam: a/ o czyśćcu, który jest przejawem miłosierdzia Bożego i o duszach w czyśćcu, którym możemy pomóc naszą modlitwą,b/ o księdzu, który przetrwał dwuletnią niewolę u dżihadystów dzięki modlitwie różańcowej

• Solenizantom i jubilatom życzę obfitych łask Bożych.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2020-11-01 06:34

Archiwum ogłoszeń

^^Do góry